اصلاح ناهموتری های بینیپروتز لبپروتز گونهقبل و بعد از لیپوماتیکخط لبخندزاویه سازی صورتپروتز چانه

اصلاح ناهمواری های بینی

پروتز لب

پروتز گونه

قبل و بعد از لیپوماتیک

خط لبخند

زاویه سازی صورت

پروتز چانه